VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden


Ondernemingsgegevens 

Leonie Babyfashion
Viane Darline
Mortierstraat 7B

9850 Poesele
+32499813564
BTW : BE 0762 457 414


1 Algemene bepalingen :


Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van LEONIE Babyfashion moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LEONIE aanvaard zijn.


2 Prijs :


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs


3 Aanbod :


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LEONIE niet. LEONIE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LEONIE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LEONIE. LEONIE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 

4 Beschadiging / verlies :


Het risico van beschadiging of verlies van aangekochte artikelen gaat over op de klant van zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, of de buren in geval van zijn afwezigheid bij levering) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

We werken voor de levering van goederen samen met onze vaste partner BPOST
Bij zichtbare beschadiging van een artikel bij levering wordt van u als klant verwacht de zending te weigeren en ons een foto te bezorgen waarop de schade duidelijk zichtbaar is, zodat we actie kunnen ondernemen en de transporteur erover kunnen aanspreken.

 

5 Online aankopen :


Hoe een bestelling plaatsen?
- U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.
- Om de bestelling af te ronden klikt u op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande  stappen in het bestel- en betaalproces:
- Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.
- Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, ...
- Selecteer de gewenste betalingswijze. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via kredietkaart via bankkaart
- Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.
- Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.


LEONIE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


6 Levering en uitvoering van de overeenkomst :


De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven adres of door ophaling in één van onze winkels naar keuze. LEONIE streeft ernaar het bestelde artikel te verzenden binnen de 3 dagen na betaling. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door bpost. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.


Leveringsvoorwaarden:
-De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen. -Er wordt enkel geleverd in België en Nederland Leveringen gebeuren op werkdagen
-De zendingen worden met bpost, geleverd.
De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven
-Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan LEONIE.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de LEONIE was geboden.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

- Zwemkledij
- Artikelen die gekocht zijn met korting
- Artikelen die de originele etiketten niet meer dragen
- Artikelen die niet in nieuwstaat verkeren, gedragen zijn, zweetvlekken vertonen, vlekken dragen
- Artikelen die beschadigd zijn
- Artikelen die gewassen zijn
- Gepersonaliseerde artikelen

 

7 Eigendomsvoorbehoud :


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van LEONIE. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LEONIE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


8 Intellectuele eigendom :


Alle foto's, teksten,commentaren  op de website www.leoniebabyfashion.be zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld.

Niets van de website van LEONIE en de inhoud ervan, mag worden gefotografeerd, opgeslagen, gekopieerd en/of verspreid, zonder expliciete schriftelijke toestemming van LEONIE

LEONIE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor externe websites en sociale media waarmee LEONIE wordt gelinkt.
 

9 Herroepingsrecht :


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij LEONIE. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant de goederen thuis bezorgd kreeg. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant LEONIE (leoniebabyfashion@hotmail.com, 0499813564 , Mortierstraat 7b Poesle 9850) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan LEONIE heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan

LEONIE.
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt LEONIE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal LEONIE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat LEONIE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan LEONIE wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door LEONIE geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. LEONIE betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop LEONIE geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; overeenkomsten waarbij de Klant LEONIE specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft; overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling; de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien; de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software); de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.


10 Garantie :


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de LEONIE klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan LEONIE. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant LEONIE zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend)

Gepersonaliseerde artikelen - in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurram
- Zwemkledij

- in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal - Artikelen die de originele etiketten niet meer dragen gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is
- in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.
- Artikelen die niet in nieuwstaat verkeren, gedragen zijn, zweetvlekken vertonen, vlekken dragen,rookgeur,...
- Artikelen die beschadigd zijn
- Artikelen die gewassen zijn

 


11 Klantendienst :


De klantendienst van LEONIE is bereikbaar op het telefoonnummer +32499813564, via email op leoniebabyfashion@hotmail.com.


12 Privacy :


De verantwoordelijke voor de verwerking, LEONIE respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct marketing., in de zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan LEONIE gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot LEONIE . Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LEONIE heeft dus geen toegang tot uw paswoord.. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail leoniebabyfashion@hotmail.com of per telefoon 0499/81.35.64


13 Gebruik van cookies :


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

2 soorten cookies:

• Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website niet meer opnieuw in te geven.

• Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren.

Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd. Jouw toestemming Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies.

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden.

Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies

 

14 Bewijs :


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

 

Telefoon0499813564